1 Zolorr

Essay Writer 2012

About the book

Writing essays is a major part of many further education courses. In coursework assignments, dissertations and exams, a well-written essay can make the difference between a pass and a fail, and these essays provide you with the stepping stones that take you towards the degree, qualification and career that you desire. Nothing will expose your uncertainty or lack of knowledge more than a poorly written essay; what Essay Writing Skills does is let you know what is expected of you and how best to go about your research, thus allowing you to get on top of your workload quickly.

Essay Writing Skills offers practical and proven ways to maximise your success in all aspects of essay writing. From planning your first essay to assessing primary and secondary sources, it will help you to write in a systematic way that presents a convincing and academically sound argument. A comprehensive guide, it provides guidance and advice on good research techniques, grammar and accuracy, creating an essay plan and correctly citing your sources. It also includes a range of real life example essays and insider knowledge on how your essays are assessed, Essay Writing Skills is an indispensible source of advice, making the writing process clear and manageable to help you improve the quality of your written work.


Table Of Contents

 • Section - ONE: Introduction: destination graduation
  • Chapter - 01: New realities
  • Chapter - 02: Future realities
  • Chapter - 03: How to use this book
 • Section - TWO: The academic essay: its nature and role
  • Chapter - 01: What is an essay?
  • Chapter - 02: Essay conventions
  • Chapter - 03: The essay as assessed coursework
  • Chapter - 04: Developing your academic skills through essay writing
 • Section - THREE: The foundation for success
  • Chapter - 01: Using clear language
  • Chapter - 02: Detail that makes for good writing
  • Chapter - 03: If your first language is not English
 • Section - FOUR: Researching the content
  • Chapter - 01: Deciding which topic to write on
  • Chapter - 02: Understanding the essay title
  • Chapter - 03: Gathering material and using bibliographies
  • Chapter - 04: Developing your academic skills
  • Chapter - 05: Making notes
  • Chapter - 06: Using essay banks
 • Section - FIVE: Preparing and writing
  • Chapter - 01: A systematic approach
  • Chapter - 02: When it all goes wrong
 • Section - SIX: The structure and detail of an essay
  • Chapter - 01: The introduction: making a good start
  • Chapter - 02: The central content
  • Chapter - 03: Referencing
  • Chapter - 04: An appropriate conclusion
  • Chapter - 05: Writing essays in examinations
  • Chapter - 06: The purpose and form of a dissertation
 • Section - SEVEN: Example essays and the art of learning from experience
  • Chapter - 01: What your lecturer wants
  • Chapter - 02: A checklist
  • Chapter - 03: The nature of the examples
  • Chapter - 04: An example of guidelines
  • Chapter - 05: Examples
  • Chapter - 06: Dealing with criticism
  • Chapter - 07: A helping hand
  • Chapter - 08: Top tips
 • Section - EIGHT: Looking ahead
  • Chapter - 01: The immediate benefits
  • Chapter - 02: The wider world
  • Chapter - 03: Areas of change
  • Chapter - 04: Skills with ongoing benefit
  • Chapter - 05: Applications in finding work and beyond
  • Chapter - 06: Written communication in the workplace
  • Chapter - 07: Ongoing development


Rejestracja Działalności Gospodarczej

Fakt założenia własnej działalności gospodarczej należy zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG). CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej co pozwala na założenie firmy przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Wniosek  składany on-line można złożyć za pomoczą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG.  Istnieje możliwość założenia konta przechowującego podstawowe dane przedsiębiorcy, co przyśpieszy proces obsługi. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email.

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

 • osobiście albo
 • wysłany listem poleconym (podpis na wniosku przesłanym listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza).

Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (druk CEIDG-1), przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 9 symboli cyfrowych PKD), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej), druk CEIDG-RB (informacja o rachunkach bankowych) oraz druk CEIDG-PN (udzielone pełnomocnictwa).

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. W przypadku gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy a jest niepoprawny – organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem:

 • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Przedsiębiorca dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma także obowiązek wypełnienia i złożenia w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich druków:

 • ZUS ZUA –  zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej;
 • ZUS ZZA –  zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ZUS ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej, (tylko dla wspólników spółek cywilnych rozliczających się pod danymi spółki cywilnej).
 • ZUS ZPA –  zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej – spółka cywilna.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczają się z tego tytułu z należnych podatków. Ważne jest aby rozliczeń takich dokonywać we właściwym urzędzie skarbowym, gdyż nie zawsze jest on taki sam w zakresie podatku PIT, CIT i VAT. Podatek (PIT) jest rozliczany z urzędem skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika.

W przydatku podmiotów rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – urzędem skarbowym w którym należy rozliczać ten podatek jest urząd właściwy ze względu na siedzibę spółki. Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług (VAT) jest miejsce wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a więc miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadkugdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, składa druk zgłoszeniowy VAT-R.

Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w granicach Unii Europejskiej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R/UE.

Uwaga: druk VAT-R/UE składamy łącznie z drukiem rejestrującym VAT-R.

Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk NIP-2.

Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do lokalu:

 • którego jest właścicielem;
 • posiada w stosunku do niego spółdzielcze prawo własnościowe, lub
 • wynajmuje go od gminy

i rozpoczyna w nim prowadzenie działalności gospodarczej, to zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) ma obowiązek w terminie 14 dni od daty jej rozpoczęcia złożyć stosowną informację podatkową dla celów podatku od nieruchomości do właściwego urzędu gminy.

W pozostałych przypadkach uczyni to właściciel lokalu (budynku).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania:

 • jeżeli wydzielono miejsce na prowadzenie działalności (np. odrębne pomieszczenie czy jego część), wówczas należy taką powierzchnię zgłosić dla celów podatku od nieruchomości jako zajętą na cele działalności gospodarczej;
 • jeżeli działalność jest prowadzona na powierzchni wykorzystywanej równocześnie na cele mieszkalne – nie trzeba zgłaszać zmian, ta powierzchnia nadal opodatkowana jest jako służąca celom mieszkalnym.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego CEIDG-1. Z wyłączeniem tej sytuacji przedsiębiorca może korzystać z rachunku osobistego lub rachunku w SKOK.

Przedsiębiorca zamierzający zatrudnić pracowników zwolniony jest z obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności. Inspekcje pozyskują te dane z rejestru firm Głównego Urzędu Statystycznego i rejestru kont płatników, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podmioty wykonujące działalność leczniczą powinny samodzielnie zgłosić ten fakt w Sanepidzie.

Zawarcie umowy spółki cywilnej podlegającej wpisowi do CEIDG powinno być poprzedzone dokonaniem wpisów do CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi. Wszelkie czynności związane z ewidencjonowaniem działalności przedsiębiorcy w spółce cywilnej należy zgłaszać wyłącznie na formularzu CEIDG-1 /2/ zmiana. Zgłoszenie wykonywania działalności w ramach spółki cywilnej wymaga uprzedniego uzyskania nr REGON a następnie NIP dla tej spółki. Numery te powinny być dopisane do CEIDG w jednym wniosku.

Więcej informacji na stronach:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczejwww.ceidg.gov.pl

Pojedynczy Punkt Kontaktowy – www.eu-go.gov.pl

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *